Algemene voorwaarden Opleiding LNV Verkoopstylist

Algemene Voorwaarden, waarin begrepen Cursusvoorwaarden en Netwerkvoorwaarden LNV. 

VERSIE 2.0 – mei 2020

Artikel 1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ‘SC Group’ een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  • Opdrachtnemer: Styling Concepts Group, het TrainingsCentrum Onroerend Goed en het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 171 877 89, nader te noemen ‘SC Group’.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) als privé-persoon en/of uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
  • 'In company'-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, waarin begrepen cursusvoorwaarden en netwerkvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘SC Group’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2.3 Indien en voor zover van een of meerder bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.4 Schriftelijk overeengekomen wijzingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

2.5 De opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van opdrachtnemer, latere door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten en latere tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.6 Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.7 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus

3.1 Inschrijving voor de door  ‘SC Group’ te verzorgen open cursussen kan op ieder moment door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier of via het digitaal invullen van het daarvoor aangewezen inschrijfformulier op de website van het LNV.

3.2 Inschrijving is definitief zodra het inschrijfformulier is ontvangen, dan wel via e-mail, dan wel via het digitale  web formulier. De inschrijving voor de 1- of meerdaagse training is definitief zodra het inschrijfformulier ondertekend is ontvangen.

3.3 Inschrijvingen geschieden op basis van volgorde binnenkomst.

3.4 ‘SC Group’ bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in lid 1 van dit artikel vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

3.5 De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

3.6 Plaatsing van cursist in een trainingsgroep van de vakopleiding LNV Verkoopstylist is afhankelijk van het aantal deelnemers op het moment van inschrijving door cursist. De training kan slechts dan doorgang vinden wanneer het totaal aantal deelnemers minimaal vier (4) bedraagt. Het minimum aantal wordt bepaald niet later dan zeven (7) dagen voor aanvang van de training. Bij een aantal aanmeldingen minder dan vier wordt cursist de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een van de volgende trainingen, mits deze niet het maximum aantal deelnemers omvat, als vermeld in lid 7 van dit artikel. Is opdrachtnemer niet in staat cursist binnen twaalf (12) maanden na aanmelding een alternatieve trainingsdatum te bieden, dan is cursist gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.7 Het maximum aantal plaatsen voor de meerdaagse vakopleiding LNV® Verkoopstylist is gesteld op twaalf (12). Bij volinschrijving wordt cursist automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende training waarvoor voldoende plaats is. Cursist heeft het recht binnen twee (2) weken schriftelijk een andere datum aan te geven indien de door opdrachtnemer aangeboden datum cursist niet schikt, mits voor deze training voldoende plaats beschikbaar is. Is opdrachtnemer niet in staat cursist binnen twaalf (12) maanden na aanmelding een alternatieve trainingsdatum aan te bieden, dan is cursist gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.8 Het maximum aantal plaatsen voor andere cursussen en workshops wordt vermeld in de brochure of op het aanmeldformulier van de betreffende cursus of workshop.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake 'in company'-cursus

4.1Ter zake een 'in company'-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij ‘SC Group’.

4.2 De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een 'in company'-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.

4.3 De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. ‘SC Group’ is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus

5.1 Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure die door 'SC Group’ is uitgegeven of verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.

5.2 Bij inschrijving door middel van invulling van een internetformulier en verzending per e-mail/elektronisch post, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

5.3 In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

5.4 In het totale cursusbedrag van de meerdaagse  vakopleiding LNV® Verkoopstylist is begrepen twaalf maanden lidmaatschap van het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten zoals vermeld in artikel 19 lid 4 en 5.

5.5 In het cursusbedrag  van alle 1- of meerdaagse cursussen zijn de lunches begrepen, alsmede koffie, thee, water en kleine versnaperingen. Kosten voor vervoer en overnachting zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. Op facturen  voor in België, of in andere EU-landen gevestigde ondernemingen, zal de BTW worden verlegd.

5.7 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

5.8 Prijzen zullen tevens worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van 'in company'-cursus

6.1 De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte, zijnde 30 dagen.

6.2 In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

6.3 Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht. Op facturen  voor in België, of in andere EU-landen gevestigde ondernemingen, zal de BTW worden verlegd.

6.4 Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

6.5 Prijzen zullen tevens worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling

7.1 Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3, of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4, zendt
'SC Group’ een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.

7.2 Betaling door opdrachtgever van de factuur van het totale cursusbedrag van 1- of meerdaagse trainingen dient te geschieden na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de training. Een eventueel gedane aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag van het cursusgeld.

7.3 Betaling door de opdrachtgever van overige cursussen dient integraal te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening door middel van storting op een door 'SC Group’ aangewezen bankrekening.

7.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente zal worden berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.

7.5 Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

7.6 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor 'SC Group’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 250,00 euro.

7.7 Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door 'SC Group’ is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data 'in company'-cursus door de opdrachtgever

Een cursusdag of cursusdagdeel kan tot acht weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Betaling geschiedt volgens artikel 7 lid 3.

Artikel 9. Annulering open cursus door de opdrachtgever

9.1 Annuleringsvoorwaarden meerdaagse vakopleiding LNV® Verkoopstylist:

9.1a Na ondertekening door opdrachtgever van het inschrijfformulier is annulering van de cursusovereenkomst mogelijk tot uiterlijk drie (3) maanden voor aanvang van de training. Bij annulering zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van € 100.

9.1b Bij annulering tussen drie (3) maanden en een (1) maand voor aanvang van de training is opdrachtgever 50% van het volledige cursusbedrag verschuldigd.

9.1c Bij annulering binnen een (1) maand voor aanvang van de training is opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd.

9.2 Annulering van de cursusovereenkomst door de opdrachtgever na aanvang van de cursus is niet mogelijk. Bij voortijdige beëindiging is opdrachtgever het eventueel achterstallige lesgeld nog verschuldigd.

9.3 In geval van overlijden van de cursist voor aanvang van de cursus gaat de beëindiging van de cursusovereenkomst met onmiddellijke ingang in en vervalt de resterende betalingsverplichting. In onderhavig geval dient het eventueel reeds verstrekte lesmateriaal te worden geretourneerd aan opdrachtnemer.

Artikel 10. Verhindering van de cursist

10.1 Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij 'SC Group’. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

10.2 In geval van verhindering door ziekte heeft de cursist het recht om deel te nemen aan de cursus volgend op de oorspronkelijk geboekte cursus, op voorwaarde dat het maximaal toelaatbare aantal cursisten met zijn/haar deelname niet wordt overschreden. In dat geval wordt cursist geplaatst in de eerstvolgende cursus waar voldoende plaats is. Indien hiervan door cursist geen gebruik wordt gemaakt, vervalt dit recht voor volgende trainingen. Er zal geen restitutie van gelden plaatsvinden.

Artikel 11. Annulering door 'SC Group’

'SC Group’ behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. 'SC Group’ zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt 'SC Group’ de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 'SC Group’ is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van 'SC Group’ of de annulering van de cursusovereenkomst door 'SC Group’, tenzij aan 'SC Group’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

12.2 Indien 'SC Group’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

12.3 Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door opdrachtnemer verleende diensten en verstrekte materialen rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Bij enige inbreuk zal 'SC Group’ zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging in rechte een verbod vragen, te versterken met een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk duurt.

13.2 Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus blijven te allen tijde aan 'SC Group’ voorbehouden.

13.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'SC Group’ is het de opdrachtgever nimmer toegestaan en strikt verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op
welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Bij enige inbreuk zal een dwangsom worden opgelegd als vermeld in lid 1 van dit artikel.

13.4 'SC Group’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 'SC Group’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13.5 Het overgedragen lesmateriaal, rapporten, lijsten, templates, presentaties en stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever voor zover opdrachtnemer daarvoor toestemming heeft verleend, maar blijft auteursrechtelijk eigendom van 'SC Group’ en mag op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan derden. Bij enige inbreuk zal een dwangsom worden opgelegd als vermeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een offerte of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

14.3 De (persoons)gegevens die aan opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 15. Handelsnamen, domeinnamen, logo’s en keurmerken

15.1Namen, domeinnamen, logo’s en keurmerken die betrekking hebben op 'SC Group’ zijn eigendom van 'SC Group’. Niets hiervan mag worden gebruikt, noch geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 'SC Group’. Bij enige inbreuk zal ‘SC Group’ zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging in rechte een verbod vragen, te versterken met een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk duurt.

15.Logo en keurmerk Landelijk Netwerk Verkoopstylisten, hierna te noemen LNV, die na certificering en na gebleken geschiktheid van de verkoopstylist in licentie worden gegeven aan verkoopstylist, betreffen een persoonlijk recht, zijn niet overdraagbaar aan derden en zijn non-exclusief.

15.3 Logo’s en keurmerken van de Styling Concepts Group, Landelijk Netwerk Verkoopstylisten en het LNV mogen niet gebruikt worden vanaf het moment dat de verkoopstylist is uitgeschreven uit het LNV. Bij onrechtmatig gebruik is lid 1 van dit artikel van toepassing.

Artikel 16. Vervanging docent of trainer

'SC Group’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 17. Reclame

17.1 De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht (8) dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de eigenaar van 'SC Group’. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

17.2 Reclames aangaande de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van 'SC Group’ en overeenkomsten tussen
'SC Group’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ‘SC Group’, tenzij de wet anders voorschrijft.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Netwerkvoorwaarden LNV

De Netwerkvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden waarin begrepen de Cursusvoorwaarden met artikelnummers 1 tot en met 18.

Artikel 19 Lidmaatschap Landelijk Netwerk Verkoopstylisten (LNV)

19.1 Cursisten kunnen na de meerdaagse training LNV Verkoopstylist het Certificaat LNV Verkoopstylist behalen. Voorwaarden voor het behalen van het certificaat zijn tijdens de training gebleken geschiktheid van de cursist voor het beroep verkoopstylist, motivatie en inzet, dit ter beoordeling van 'SC Group’. Tevens dient cursist aan door 'SC Group’ bepaalde criteria te voldoen die mede worden bepaald op basis van een voldoende uitslag van de schriftelijke toets. De lijst met criteria voor de toets wordt cursist tijdens de training overhandigd. De toets wordt beoordeeld door zowel de organisatie van 'SC Group’ alsmede door de praktijkcoach die cursist tijdens de praktijkdag heeft begeleid.

19.2a Indien de cursist aan het einde van de meerdaagse training niet aan de in lid 1 vermelde normering voldoet, ontvangt cursist niet het certificaat LNV Verkoopstylist en zal cursist op dat moment geen lid worden van het LNV en kan cursist dientengevolge geen aanspraak maken op de voordelen van het netwerk zoals vermeld in dit artikel.
19.2b Een niet geslaagde cursist wordt in de gelegenheid gesteld zich kosteloos aan een herexamen te onderwerpen. Het herexamen bestaat uit het opstellen van een (1) uitgebreid diagnoserapport of het maken van een schriftelijke toets, zowel als de evaluatie met de praktijkcoach van de praktijksessie en het rapport of de toets.

19.3 De niet gecertificeerde cursist mag na het volgen van de training geen handelsnamen, logo’s of keurmerken van
'SC Group’ voeren als vermeld in artikel 15.

19.4 Na certificering (meerdaagse opleiding) wordt verkoopstylist automatisch lid van het LNV. De kosten voor het eerste jaar (12 maanden) LNV-lidmaatschap, ingaande de maand van certificering, is begrepen in het eenmalige totale cursusbedrag.

19.5 Cursist ontvangt de eerste factuur voor het lidmaatschap in de laatste maand van de eerste twaalf (12) maanden van het liedmaatschap. Het bedrag van het lidmaatschap, ofwel de netwerkfee, wordt berekend over het aantal voor dat kalenderjaar resterende maanden.

19.6 De tweede factuur voor het lidmaatschap ontvangt cursist rond het einde van de laatste maand van het kalenderjaar daaropvolgend, maar nooit later dan in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar.

19.7 Iedere volgende factuur voor het lidmaatschap wordt ieder jaar uiterlijk in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar verzonden naar alle op dat moment bij het LNV aangesloten verkoopstylisten. Betaling van iedere factuur betreffende de netwerkfee dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien verkoopstylist in gebreke blijft is artikel 7 lid 4, 5 en 6 van toepassing. Bovendien behoudt 'SC Group’ zich in dat geval het recht voor verkoopstylist zonder vooraankondiging en/of opgaaf van reden te royeren. Op het royement zijn lid 10 en 11 van dit artikel van toepassing.

19.8 De kosten van het LNV-lidmaatschap bedragen € 145,00 exclusief BTW voor het eerste jaar na certificering en € 90,00 ex BTW per jaar (2020) voor alle daarop volgende jaren en kunnen ieder kalenderjaar door 'SC Group’ worden herzien. Aanpassing van de netwerkfee wordt door ‘SC Group’ uiterlijk een (1) maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aangekondigd.

19.9 Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging door aangesloten verkoopstylist dient schriftelijk te geschieden uiterlijk een (1) maand voor het einde van een kalenderjaar. Een opzegging na 1 december van enig jaar wordt voor het desbetreffende jaar niet meer in behandeling genomen. Voor opzegging tijdens het eerste jaar geldt ook een opzegtermijn
van een (1) maand. Hierbij geldt de maand van certificering als eerste maand van lidmaatschap. In geval van tijdig opzeggen binnen het eerste  jaar is verkoopstylist direct na het eerste  jaar uitgeschreven. Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, waaronder wordt verstaan per e-mail verstuurd met leesbevestiging waarna de opzegging door ‘SC Group’ per e-mail wordt bevestigd. Indien de opzegging te laat of niet schriftelijk door 'SC Group’ is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

19.10 'SC Group’ is gerechtigd op enig moment en zonder opgaaf van redenen verkoopstylist te royeren en het lidmaatschap van het LNV te ontnemen indien blijkt dat verkoopstylist handelt in strijd met onderhavige voorwaarden, dan wel handelingen verricht die nadelig kunnen zijn voor 'SC Group’. Dit ter beoordeling van 'SC Group’ en/of haar vertegenwoordigers. Er vindt in
geval van royement geen restitutie plaats van de kosten voor het lidmaatschap. Een reeds verstrekte factuur dient te worden voldaan als opgenomen in lid  7.

19.11 Het is de LNV Verkoopstylist niet toegestaan zich aan te sluiten bij of diensten te verrichten voor enig ander Netwerk van Verkoopstylisten in de Benelux ingeval hierdoor een conflicterende situatie ontstaat. Bij constatering hiervan zal door 'SC Group’ worden overgegaan tot onmiddellijk royement van de LNV Verkoopstylist, waarbij lid 10 van dit artikel van toepassing is.

19.12 Na beëindiging van het LNV-lidmaatschap, waaronder wordt verstaan opzegging of royement, mag de verkoopstylist op generlei wijze gebruik maken van namen, logo’s en keurmerken als vermeld in artikel 15, noch van datgene wat duidelijk aantoonbaar affiniteit heeft met het trainingsconcept, noch documenten en formulieren kopiëren en/of gebruiken waarop copyright rust. Na beëindiging is verkoopstylist niet langer gerechtigd, op welke wijze dan ook, kenbaar te maken aangesloten te zijn bij het LNV.

19.13. Na  beëindiging door opzegging van het lidmaatschap door verkoopstylist is het slechts onder bepaalde voorwaarden voor verkoopstylist mogelijk opnieuw lid te worden, dit ter beoordeling van 'SC Group’. Na royement van verkoopstylist door
'SC Group’ is het voor verkoopstylist niet mogelijk opnieuw lid te worden.

19.14 Verkoopstylisten die een Training LNV Verkoopstylist hebben gevolgd en aangesloten zijn bij het LNV, zijn niet gerechtigd diensten aan te bieden aan stylisten en/of verkoopstylisten binnen of buiten het LNV en/of andere partijen, die volledig vergelijkbaar zijn met de diensten waaronder - maar niet uitsluitend - trainingen van 'SC Group’, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder vergelijkbare diensten en trainingen van 'SC Group’ wordt verstaan zowel de meerdaagse Trainingen Verkoopstyling alsmede de Verkooptraining die gericht is op de ontwikkeling van commerciële vaardigheden binnen de verkoopstylingpraktijk, alsmede andere trainingen, cursussen en workshops gerelateerd aan verkoopstyling en woningpresentatie. Bij enige inbreuk zal 'SC Group’ zonder nadere ingebrekestelling of aankondiging in rechte een verbod vragen, te versterken met een dwangsom van € 5.000,00 per dag dat de inbreuk duurt. Bovendien zal bij constatering door 'SC Group’ worden overgegaan tot onmiddellijk royement van de LNV Verkoopstylist, waarbij lid 10 van dit artikel van toepassing is.

19.15 Aangesloten verkoopstylist is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bedrijfsvoering. 'SC Group’ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor aan derden geleverde diensten, goederen en/of producten door Verkoopstylisten van het Netwerk.

19.16 ‘SC Group’ is niet verantwoordelijk voor claims van klanten van aangesloten verkoopstylist, of voor welke schade dan ook en is derhalve geen partij in geschillen tussen verkoopstylist en zijn/haar klant.

19.17 Aangesloten verkoopstylist is zelfstandig ondernemer en derhalve geen werknemer van 'SC Group’.

19.18 Aangesloten verkoopstylist maakt gebruik van de naamsbekendheid van ‘SC Group’ en is gerechtigd deel te nemen aan promotionele acties, gezamenlijk te adverteren en reclamecampagnes te voeren en is gerechtigd gebruik te maken van het keurmerk van het LNV onder de in lid 19 van dit artikel vermelde voorwaarden.

19.19 Aangesloten verkoopstylist is niet gerechtigd teksten en beeldmateriaal van 'SC Group’ te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden, anders dan het materiaal waarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verleend door 'SC Group’ en/of haar vertegenwoordigers. Hieromtrent zijn artikelen 13 en 14 volledig van toepassing.

19.20 Aangesloten verkoopstylist wordt vermeld op de LNV website met pasfoto, bedrijfslogo en persoonlijke promotionele tekst van maximaal 70 woorden en met, onder in lid 21 van dit artikel vermelde voorwaarden, de vermelding van het website-adres van zijn/haar onderneming.

19.21 Het website-adres van de eigen onderneming van aangesloten verkoopstylist wordt als link op de website van het LNV vermeld onder de volgende voorwaarden: 1. de website is online en bereikbaar c.q. toegankelijk voor bezoekers, 2. is een volwaardige website en derhalve niet ‘onder constructie’, dit ter beoordeling van 'SC Group’, 3. op de website wordt een link geplaatst naar https://www.landelijknetwerkverkoopstylisten.nl of https://www.landelijknetwerkverkoopstylisten.be of https://www.hetlnv.nl/ die leiden naar de desbetreffende websites, 4. plaatsing van het aanklikbare logo van het LNV, 5. Vermelding  van de tekst: ‘Gecertificeerd LNV Vastgoedstylist. Aangesloten bij het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten’ of Gecertificeerd MASTER LNV Vastgoedstylist. Aangesloten bij het Landelijk Netwerk Verkoopstylisten’.

19.22 'SC Group’ organiseert zo mogelijk LNV regiobijeenkomsten. Deze evenementen zijn toegankelijk voor alle bij het LNV aangesloten verkoopstylisten. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het evenement worden gecanceld. Dit ter beoordeling van ‘SC Group’.

19.23 'SC Group’ verstrekt regelmatig nieuwsbrieven aan aangesloten verkoopstylisten. Nieuwsbrieven bevatten onder andere informatie over diverse ontwikkelingen in het betreffende vakgebied, ervaringsverhalen van collega-LNV-verkoopstylisten en vastgoed en wonen gerelateerd nieuws. Aangesloten verkoopstylisten worden op deze manier op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen het LNV en van de vastgoedmarkt.

19.24 'SC Group’ biedt via Mentoring de LNV verkoopstylisten, zolang zij aangesloten zijn bij het LNV, alle mogelijke support ten aanzien van het opbouwen en uitbouwen van hun verkoopstyling onderneming en biedt de nodige feedback ten aanzien van door verkoopstylisten uit te voeren verkoopstylingadviezen en -projecten.

19.25 Aangesloten verkoopstylist wordt met nadruk gevraagd  zich te conformeren aan de door 'SC Group’ bepaalde minimum adviesprijs voor consumenten voor het Verkort Consult en het Consult Basis Verkoopstyling onroerend goed, zodat uniformiteit binnen het netwerk gewaarborgd wordt. De beschrijving van Verkort Consult en Consult Basis, alsmede Prijslijst Consumenten is opgenomen in de trainingsmanual, zoals deze is uitgereikt aan cursist tijdens de Training LNV Verkoopstylist. De prijzen van diensten kunnen jaarlijks worden aangepast. Het wordt verkoopstylist afgeraden niet meer dan 15% naar boven toe af te wijken van de door ‘SC Group’ aanbevolen minimumprijs. Een afwijking lager dan de minimumprijs wordt ten sterkste afgeraden. Op prijzen van diensten van aangesloten verkoopstylisten is het prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening van toepassing.

19.26 Voor alle overige diensten wordt aangesloten verkoopstylist met nadruk gevraagd zich te conformeren aan een minimum consumentenuurtarief van negentig (90) euro bij dienstverlening van een enkel uur. Het consumentenuurtarief kan jaarlijks worden aangepast. Het consumentenuurtarief is inclusief BTW.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

20.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

20.3 Niettegenstaande lid 2 van dit artikel heeft opdrachtnemer het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk per e-mail bekendgemaakt aan opdrachtgever, of worden persoonlijk verstrekt, en treden in werking maximaal dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

20.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

20.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

©  Op onderhavige voorwaarden rust copyright

 

Nieuwsbrief

Altijd het laatste LNV nieuws!
Al meer dan 2500 abonnees

Zoek een verkoopstylist

Klik op het kaartje en zoek per provincie of selecteer uit onderstaand menu.

Download brochure

Opleiding LNV Vastgoedstylist, een unieke combinatie van thuisstudie én praktijk in een woning!
Klik hier voor de uitgebreide informatie-BROCHURE.